Prohlášení historiků a historiček k dění v Ústavu pro studium totalitních režimů

K 23. dubnu 2023 podepsalo prohlášení 255 historiček a historiků z několika desítek institucí z celé České republiky i ze zahraničí. Pokud máte zájem připojit svůj podpis, napište na emailovou adresu HistoricikUSTRu@gmail.com . Ve zprávě, prosím, uveďte celé své jméno včetně titulů i organizace, kde působíte.

Prohlášení historiků a historiček k dění v Ústavu pro studium totalitních režimů

S velkým znepokojením sledujeme dění na Ústavu pro studium totalitních režimů. Za zhruba deset měsíců od nástupu současného ředitele do funkce bylo z této instituce propuštěno nebo pod tlakem odešlo 34 osob, tj. zhruba 25 % všech zaměstnanců ÚSTR. V posledních dnech došlo bez sdělení relevantních důvodů k propuštění šéfredaktora časopisu Paměť a dějiny, k odvolání téměř celé redakční rady tohoto periodika a k odvolání vedoucího oddělení vzdělávání.

Potřebujeme podporu moderní výuky dějepisu
 
Vedení ÚSTR zároveň již delší dobu zakazuje prezentovat a šířit některé výsledky práce zaměstnanců svého vlastního oddělení vzdělávání, jež přitom má za sebou 14 let práce na inovacích ve vzdělávání a modernizaci výuky. Výstupy oddělení jsou využívány desítkami tisíc žáků a zhruba tisícovkou učitelů (více než 700 z nich se již proti krokům vedení ÚSTR ohradilo) a oceňovány i mezinárodně. Rada ÚSTR, vedená plukovníkem v.v. Eduardem Stehlíkem, kritiku postupu vedení vůči oddělení vzdělávání smetla ze stolu jako bezdůvodnou. Proti současnému způsobu řízení ÚSTR se nicméně mezitím vyslovila téměř polovina zaměstnanců této instituce (a desítky zaměstnanců z přidruženého Archivu bezpečnostních složek), kteří mimo jiné konstatují, že na ústavu dochází ze strany současného vedení k setrvalému narušování a znehodnocování jejich práce.
Jako historikům a historičkám působícím mimo ÚSTR nám nepřísluší komentovat jednotlivá personální rozhodnutí současného ředitele. Míra destabilizace, nezodpovědného hospodaření s veřejnými prostředky a autoritářského ovládnutí instituce však již významnou měrou ohrožuje práci, která svojí důležitostí přesahuje samotný ÚSTR, což platí především o celospolečensky zásadní modernizaci dějepisného vzdělávání.

Férový přístup k archivům
 
Stejná Rada, která současného ředitele před necelým rokem dosadila do funkce a která všechny zmíněné varovné projevy schvaluje, bude v příštích týdnech dle zákona organizovat výběrové řízení na nové vedení Archivu bezpečnostních složek. Pro historický výzkum a udržení demokratické politiky dějin je zcela zásadní, aby byla zachována kontinuita současného dobrého fungování tohoto archivu a nedošlo k jeho destabilizaci či ovládnutí lidmi nerespektujícími demokratické procedury, jak se to v současné době děje na samotném ÚSTRu.

Vyzýváme k transparentnímu řešení a veřejné kontrole
 
Ze všech těchto důvodů vyzýváme Radu ÚSTR, aby zajistila kontinuitu práce oddělení vzdělávání a aby v případě výběrového řízení na vedení ABS postupovala zcela transparentně a nebránila se veřejné kontrole. V případě, že tyto nezbytné kroky pro zachování kontinuity dobré práce mnoha desítek kompetentních odborníků a zároveň demokratického charakteru politiky dějin, kterou ÚSTR má reprezentovat, nebudou učiněny, vyzýváme Senát Parlamentu ČR, aby ze selhání tohoto dozorčího orgánu důležité státní instituce vyvodil důsledky.
 

Signatáři (k 27. březnu 2023)
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
JUDr. Pavel Kosatík
prof. Michal Stehlík, PhD., Filozofická fakulta UK / Národní muzeum 
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
prof. Vratislav Doubek, Dr., Filozofická fakulta UK / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 doc. PhDr.  Andrea Pokludová, Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské univerzity
doc. PhDr. Blažena Gracová, CS.Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Dr. phil. Mag. rer. soc. oec. Jan Jakub Surman, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha
doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Filozofická fakulta UK 
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
doc. JUDr. BH, DPhil. Barbara Havelková, University of Oxford
doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
prof. PhDr. Dana Musilová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě
doc. Martin Čapský, Ph.D., Univerzita Pardubice 
prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc., Filozofická fakulta UK
prof. PhDr MB, CSc, Milena Bartlová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 
PhDr. Adéla Gjuričová, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
PhDr. Michal Kopeček, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., Historický ústav FF MU
doc. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
doc. Martin Elbel, M.A., Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
doc. Veronika Čapská, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK / Filozofický Ústav AV ČR
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
PhDr. Luboš Velek, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Veronika Pehe, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Petra James, PhD., Université Libre de Bruxelles
Univ.-Prof. Dr. habil. Libora Oates-Indruchova, PhD., Univerzität Graz
Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Jitka Močičková, Ph.D., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D., Filozofická fakulta UK / Národní filmový archiv 
Iveta Coufalová, Ph.D., šéfredaktorka časopisu Dějiny a současnost
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Katedra historie FF OU
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D., Katedra historie FF OU / Historický ústav FF MU 
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., Historický ústav FF MU
doc. Dr. Pavel Boček, CSc., Historický ústav FF MU 
Mgr. Petra Melichar, PhD., Historický ústav FF MU 
Mgr. Ondřej Haváč, PhD., Historický ústav FF MU 
Jan Drahokoupil, Ph.D.
Bc. Filip Petlička, Ostravské muzeum
Mgr. Petr Chlebec, Muzeum Novojičínska / Svět Komenského Fulnek 
PhDr. Ondřej Haničák, Slezské zemské muzeum
Mgr. Metoděj Chrástecký, Muzeum Hlučínska 
Mgr. Michaela Lokočová, Muzeum Hlučínska 
PhDr. Jiří Neminář, Muzeum Hlučínska
Mgr. Eva Novotná, Ph.D., Národní galerie Praha 
PhDr. Emil Voráček, DrSc., Historický ústav AV ČR
Mgr. Martina Koukalová, Ph.D., Archiv map a plánů / IPR Praha
PhDr. Roman Doušek, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
doc. Kateřina Lišková, PhD., Historický ústav AV ČR
PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D., Historický ústav AV ČR.
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D., MÚA AV ČR
Ing. arch. Mgr. Michaela Janečková, Ph.D., UMPRUM 
doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD., Filozofická fakulta UK
PhDr. Petr Šámal, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR 
PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., Technická univerzita Liberec 
Michaela Appeltová, PhD, University of Pittsburgh
Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
Mgr. Michal Frankl, PhD, Masarykův ústav a Archiv AV
PhDr. Pavol Jakubec, Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier 
doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, PhD., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Mgr. et Mgr. Anežka Kotoučová, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Hana Kubátová, M.A., Ph.D., Fakulta sociálních věd UK 
Mgr. Vít Strobach Ph.D.
Daniela Bartáková Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
PhDr. Radka Šustrová, Ph.D., Filozofická fakulta UK
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Muzeum České Sibiře 
PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., Historický ústav AV ČR
Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Renata Berkyová, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
PhDr. Matěj Bílý, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Hana Bortlová-Vondráková, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
PhDr. Milan Drápala, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Adam Hudek, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR PhDr. 
Bc. Tomáš Gecko, Ph.D. Filozofická fakulta UK
Marta Edith Holečková, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. Historický ústav AV ČR 
Mgr. Karel Šima, Ph.D. Filozofická fakulta UK
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. Filozofická fakulta UK
Mgr. et Bc. Svatopluk Herc, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Martin Babička, M.St., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Petr Roubal, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Magdalena Sedlická, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. Filozofická fakulta UK
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR 
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Eliška Švarná, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR / Vysoká škola chemicko- technologická v Praze
Mgr. Jan Kremer, Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR 
Mgr. Petr Cajthaml, Archiv Univerzity Karlovy
Mgr. Ondřej Táborský, Ph.D., Národní muzeum 
PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Archiv Univerzity Karlovy 
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D., Filozofická fakulta UK 
Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., Pedagogická fakulta UK 
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Mgr. Lucie Dušková, Ph.D., Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa 
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mgr. Soňa Černá, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Mgr. Pavel Baloun, Ph.D., Historický ústav AV ČR
PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., Filozofická fakulta UK 
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D., Filozofická fakulta UK 
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D., Filozofická fakulta UK
PhDr. Boris Mosković, Ústav světových dějin / Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mgr. Filip Keller, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D., Filozofická fakulta UK / Ústav pro studium totalitních režimů 
Mgr. Kristina Andělová, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D., Filozofická fakulta UK 
Mgr. Michal Cáp, Vojenský historický ústav Praha 
Mgr. Tomáš Kykal, Vojenský historický ústav Praha
Mgr. Irena Novotná, Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Mgr. Vlastimil Král, Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Mgr. Blanka Madová, Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Mgr. Martin Klecán, Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D., Katedra historie FP TUL
Mgr. Kristýna Pinkrová, Ústav pro interpretaci místního dědictví 
Mgr. Petr Šťovíček, Husitské museum v Táboře
PhDr. Matěj Ott, Muzeum regionu Boskovicka, p. o. 
Mgr. Barbora Zdrálková, Muzeum města Prahy
PhDr. Zdeněk Polanský, Městské muzeum Horažďovice
PhDr. Adam Hanus, Městské muzeum Horažďovice
Mgr. Jan Lehner, Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o. 
Mgr. Monika Filipová, Muzeum Chodska v Domažlicích
Mgr. Jan Machala, Městské muzeum a galerie Holešov / Městské kulturní středisko Holešov, p.o. 
Mgr. Nikola Tohma, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Mgr. Marek Jandák, Ústav pro soudobé dějiny AV
Mgr. Ondřej Crhák, Národní muzeum
Mgr. Petra Hudek Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Lenka Křížová, Ph.D., Historický ústav AV ČR
Mgr. Michala Lônčíková, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
Mgr. Petra Loučová, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Martin Pácha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Václav Rameš, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Jakub Raška, Historický ústav AV ČR
Mgr. Václav Skořepa, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D., Historický ústav AV ČR
Mgr. Jana Králová, Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Mgr. Bc. Dana Vedra, Moravské zemské muzeum
Mgr. Jiří Smlsal, Historický ústav AV ČR
Anna Kolářová, M.A., Sociologický ústav AV ČR
Dr. Pavla Šimková, Ludwig-Maxmilians-Universität München
Michal Korhel, M.A., Institut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Mgr. Jan Chadima, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D., Národní muzeum

Signatáři po 27. 3. 2023
163. Mgr. Adéla Rádková, Ph.D., Filozofická fakulta UK
164. doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc., Filozofická fakulta UK
165. PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor Metropolitní univerzity Praha
166. prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D., Ústav politologie, FF UP
167. Zora Hesová, M.A., Ph.D., Filozofická fakulta UK
168. doc. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., Katedra historie, FF UP
169. PhDr. Radek Buben, Ph.D., Filozofická fakulta UK
170. Muriel Blaive, PhD, Graz University, Austria
171. PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., Historický ústav AV ČR
172.  Mgr. Libor Vodička, Ph.D., Národní muzeum
173. Bc. Josef Havránek, University of Oxford
174. Mgr. Jakub Vrba, Filozofická fakulta UK
175. Mgr. Berenika Zemanová, Ph.D., Institut umění — Divadelní ústav
176. Mgr. Markéta Devátá, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
177. Mgr. Luboš Studený, Masarykův ústav a archiv AV ČR
178. Mgr. Mikuláš Zvánovec, Ph.D., Freie Universität, Berlin
179. Marie Koval, M. A., Gender Studies, o.p.s.
180. PhDr. et Mgr. Ladislav Beneš, Fakulta sociálních věd UK
181.  Mgr. Matěj Kruntorád, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR
182. Mgr. Jakub Mazanec, Filozofická fakulta UK
183. Mgr. Marie Smutná, Schola Fidentiae - Škola s(ebe)vědomí, z. s.
184. Mgr. Viktória Rigová, PhD., Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
185. Mgr. Tomáš Bernhardt, Západočeské muzeum v Plzni
186. Mgr. Václav Žůrek, Ph.D., Centrum medievistických studií, Filosofickáý ústav AV ČR
187. doc. Radek Chlup, PhD., Filozofická fakulta UK
188. Mgr. Tomáš Konečný, rektorát Univerzity Karlovy / Národní technické muzeum
189. Mgr. Anna Míšková, Muzeum romské kultury 
190. Mgr. Veronika Chromá, Archiv bezpečnostních složek
191.  Mgr. Karolína Stegurová, PhD., spolupracující s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR
192. prof. Pavel Barša, Ph.D., Filozofická fakulta UK
193. Mgr. Helena Chalupová, Filozofická fakulta UK
194. Mgr. Ondřej Holub Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
195. Mgr. Marek Suk Ph.D., Archiv Univerzity Karlovy / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
196.  Mgr. Pavlína Vogelová, Ph.D., Národní muzeum
197. Kajetan Stobiecki, M.A., Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung
198. Ing. Petr Chalupecký, Katedra hospodářských dějin NF VŠE
199. PhDr. Michal Ulvr, Ph.D., Katedra historie, FP TUL
200. PhDr. Jana Horváthová, Muzeum romské kultury
201. Mgr. Bc. Adam Šumichrast, Historický ústav FF MU / Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
202. PhDr. Iva Kvapilová, Archiv bezpečnostních složek
203. Mgr. Martin Šorm, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR / Filozofická fakulta UK
204. Mgr. et Mgr. et Mgr. Monika Stachová, Filozofická fakulta UK
205. Mgr. Marcela Starcová, PhD., Archeologický ústav AV ČR
206. PhDr. Jaroslav Bouček, CSc.
207. Ing. Mgr. Michal Vokurka, Filozofická fakulta UK / Historický ústav AV ČR
208. Mgr. Jakub Hošek, Filozofická fakulta UK / Archiv ČT
209. Boleslav Šmejkal M.A., Filozofická fakulta UK
210. PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D., Filozofická fakulta UK
211. Mgr. Josef Halla, Ph.D., Ústav pamäti národa
212. Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.,  Katedra teorie a dějin umění UMPRUM
213. Derek Sayer, Professor Emeritus, University of Alberta, Canada
214. Mgr. Ondřej Podavka Ph.D., Filozofický ústav AV ČR
215. Pavel Paleček, PhD., Vojenský historický ústav
216. doc. David Kalhous, PhD., Ustav Pomocných věd historických a archivnictví FF MU
217. PhDr. Jan Láníček Ph.D., University of New South Wales, Sydney
218. Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
219. Mgr. Petr Andreas, Ph.D., Filosofická fakulta UK
220. PhDr. Vojtech Čelko, česká část česko-slovenskej komisie historikov
221. Mgr. Jakub Adamus, Česká televize
222. Mgr. Radek Holodňák, Muzeum Říčany, p.o.
223. Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., Deutsches Historisches Institut Warschau
224. PhDr. Ladislav Jackson, Ph.D., Katedra teorií a dějin umění, FaVU VUT
225. Mgr. Filip Herza, Ph.D., Etnologický ústav Akademie věd ČR  
226. doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
227. PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP v Ústí n. L.
228. Mgr. Jiří Růžička, Ph.D., Filozofický ústav AV ČR
229. Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT
230. PhDr. Jan Květina, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v.v.i.
231. prof. Dr. phil. Pavel Himl, Fakulta humanitních studií UK
232. Mgr. Richard F. Vlasák, M.Th.,farář Českobratrské církve evangelické
233. Mgr. Dušan Slačka, Muzeum romské kultury
234. prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., Univerzita Karlova / Moravské zemské muzeum
235. Mgr. Kateřina Sixtová, Filozofická fakulta UK
236. Mgr. Jakub Izdný, Ph.D., Filozofická fakulta UK
237. Mgr. Matouš Turek, Ústav pro českou literaturu AV ČR / Filozofická fakulta UK
238. Mgr. Jan Boukal, Ph.D., Archiv Univerzity Karlovy
239. Mgr. Vlastimil Křišťan, Muzeum a vzdělávací centrum československých legií
240. Mgr. Šimon Krýsl, Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny
241. Mgr. Libor Jůn, Ph.D., Národní muzeum
242. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR
243. PhDr. Jan Hálek, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
244. Mgr. Tereza Liepoldová, Přírodovědecká fakulta UK / Filozofická fakulta UK
245. Mgr. Vojtěch Bažant, Ph.D., Filozofická fakulta UK
246. Dr. Anna Hájková, University of Warwick
247. Mgr. Pavel Petric, Filozofická fakulta UK
248. Mgr. Kajetán Holeček, Filozofická fakulta UK
249. Mgr. Tomáš Dufka, Archiv Českého rozhlasu
250. Mgr. Patrik Daníček, Národní archiv
251. Mgr. Kateřina Vnoučková, Ph.D.
252. Mgr. Martin Váňa, Filozofická fakulta UK
253. Mgr. Ondřej Machálek, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
254. JUDr. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D., Muzeum paměti XX. století, z.ú. / Ministerstvo vnitra ČR
255. Mgr. Ivan Loginov, Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UKTisková zpráva ze dne 27. 3. 2023

Přes 150 českých historiků a historiček se vymezilo proti
nezodpovědnému řízení Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha, 27. března
Někdejší rektor olomoucké univerzity, vedoucí historických kateder na předních českých univerzitách, náměstek generálního ředitele Národního muzea, vůdčí osobnosti historických ústavů Akademie věd ČR, ředitelé regionálních muzeí a desítky dalších výrazných postav historické vědy i odborníků z paměťových institucí. Ti všichni ve společném prohlášení ostře zkritizovali současný způsob řízení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Podnětem byly nevysvětlené kroky současného ředitele proti renomovanému týmu oddělení vzdělávání a rozpuštění redakční rady časopisu Paměť a dějiny. Kritika je ale hlubší. Historikům vadí celková destabilizace i míra ovládnutí ústavu konkrétní skupinou lidí. Obávají se rovněž, aby zpřetrhání dosavadní dobré práce v nejbližší budoucnosti nepostihlo i s ÚSTRem propojený Archiv bezpečnostních složek (ABS).Odpovědnost za současný stav připisují vědci Radě ústavu v čele s plk.v.v. Eduardem Stehlíkem, kterou vyzývají k nápravě. Pokud k ní nedojde nebo se dokonce destabilizace přenese i do ABS, měl by podle nich zakročit Senát PČR, který členy Rady volí a odvolává.

Doc. Matěj Spurný, PhD., Univerzita Karlova
Doc. Denisa Nečasová, PhD., Masarykova univerzita
Veronika Pehe, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR